Reglement

Reglement

1 Doel

2 Lid van de vereniging kunnen zijn

3 Wanneer bent u lid

4 Opzegging lidmaatschap

5 contributie

6 Voorzitter

7 Secretaris

8 Penningmeester

9 Bestuursvergaderingen

10 Het bestuur

11 Ledenvergaderingen

12 Schade

13 Introducé

 

 1 Doel

De Zevensprong stelt zich ten doel het bevorderen en behoud van een goede samenwerking en ontspanning onder de personeelsleden die werkzaam zijn bij  Vivantes.

 

2 Lid van de vereniging kunnen zijn

 1. Alle personeelsleden die werkzaam zijn bij Vivantes én op de loonlijst staan.
 2. Personeelsleden, die reeds lid zijn  en de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt hebben. Indien men lid wil blijven van de personeelvereniging moet de verschuldigde contributie overgemaakt worden daar die niet met het salaris kan worden verrekend. Opgave voor activiteiten kan met het "oude" personeelsnummer.

3 Wanneer bent u lid

 1. Aanmelden als lid kun je via You Force. Ga daar naar Selfservice, klik vervolgens op Start en vervolgens op Overig. Hier klik je op de tegel Lidmaatschap Personeelsvereniging.

  Om je aan te melden voor deelname aan een activiteiten moet je je daarna nog registreren op de site van de personeelsvereniging; https://dezevensprong.vivantes.nl/nl/account/registreren. De betaling van deelname aan een activiteit wordt ook gelijk gedaan.

4 Opzegging lidmaatschap

 1. Afmelden als lid kan via dezelfde stappen als de aanmelding: You Force - Start - Overig - Lidmaatschap personeelsvereniging - mijn lidmaatschap stopzetten.
 2. Als de afmelding vóór de 1e  van de maand in ons bezit is, stopt de contributie m.i.v. dezelfde maand en wordt het lidmaatschap beëindigt.
 3. Afmeldingen die na de 1e van de maand worden ontvangen kunnen pas een maand later verwerkt worden.
 4. Door uitdiensttreding, of anderzijds.
   

5 Contributie

De leden verlenen een bijdrage in de kosten van de vereniging in de vorm van een contributie.

 1. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de jaarvergadering.
 2. Deze contributie wordt elke maand ingehouden op het salaris.
 3. Personeelsleden die geen maandelijkse betaling krijgen, bv een 0 uren contract wordt de achterstallige contributie in de 13e maand verrekent.
 4. Leden zoals genoemd in punt 2.2 dienen hun contributie jaarlijks te betalen in de eerste maand van het jaar. In de maand van uitdiensttreding dient men de overige maanden van het lopende jaar in één keer over te maken. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.
   

6 Voorzitter

 1. De voorzitter behartigt de belangen van de vereniging en bevordert de goede gang van zaken.
 2. Hij/zij leidt, behoudens het bepaalde in de statuten de Algemene Vergaderingen en de maandelijkse vergaderingen van het bestuur. Hij/zij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
 3. Hij/zij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.
 4. Hij/zij handhaaft de orde in de vergadering.
   

7 Secretaris

 1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening aan de voorzitter voor.
 2. Hij/zij maakt de notulen van de Algemene Vergaderingen en van de maandelijkse bestuursvergaderingen. Hij/zij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerst volgende bestuursvergadering.
 3. Hij/zij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de Algemene Vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.
 4. Hij/zij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen brieven, worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.
 5. Hij/zij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende correspondentie, een afschrift van alle uitgaande documenten worden opgenomen. Zo ook vergaderstukken en notulen en overige voor de vereniging van belang zijnde stukken.
 6. Hij/zij stelt het jaarverslag tijdig samen, zodat dit na vaststelling door het bestuur conform de Statuten kan worden uitgebracht.
 7. Het bestuur kan besluiten, dat onder toezicht van de secretaris een deel van de secretariële werkzaamheden door een ander bestuurslid wordt verricht. De werkverdeling behoeft de goedkeuring van het bestuur en de secretaris blijft verantwoordelijk voor de uitvoering en het eindresultaat van de werkzaamheden.
   

8 Penningmeester

 1. De penningmeester ziet toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven der vereniging. Hij/zij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse contributie der leden.
 2. De inning van de contributie gebeurd door inhouding op het maandelijkse salaris. Personeelsleden die geen maandelijkse betaling ontvangen van Vivantes, betalen de contributie in de 13 e maand..
 3. De penningmeester houdt nauwkeurig alle transacties bij.
 4. Hij/zij stelt de begroting, alsmede de uitsplitsing van alle uitgaven en ontvangsten op. In deze rapportage worden de begroting van de activiteiten van het laatst afgesloten jaar naast de uitkomsten van de activiteiten van het afgelopen jaar vermeld. Het saldo van deze rekening wordt meegenomen op de balans en als zodanig gecontroleerd door de kascommissie ten tijde van het opstellen van de jaarrekening van het afgesloten boekjaar.
 5. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voor zover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuurstaak.
 6. De genoemde bestuursleden houden daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven per activiteit en van alle gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daar van een overzicht zo dikwijls deze dat verlangt.
 7. Het ledenregister vloeit voort uit het administratieve systeem van de salaris administratie van Vivantes. Hierin zijn de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de penningmeester ter inzage.
   

9  Bestuursvergaderingen

 1. Er is maandelijks een bestuursvergadering .
 2. De agenda met stukken betreffende de geagendeerde onderwerpen en eventuele toelichtingen worden tijdig aan alle bestuursleden toegezonden, zodat deze zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.
 3. Indien het tweede en derde lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda niet duidelijk is omschreven, dan kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen indien ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het nemen van een besluit instemt. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd. De volstrekte meerderheid is behaald indien ten minste één stem meer voor dan tegen het voorstel is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.
   

10 Het bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal 7 personen die in de bestuursvergaderingen worden benoemd.
 2. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster, met dien verstande dat voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden.
 3. De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit: Voorzitter, Secretaris, Vice-voorzitter en Penningmeester, hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden.
   

11 Ledenvergaderingen

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering ( jaarvergadering ) gehouden.
 2. Extra ledenvergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur dit wenselijk acht.
 3. Voor een algemene vergadering worden de leden ten minste veertien dagen van te voren  uitgenodigd.
 4. Van brieven die aan de Algemene Vergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering bij de behandeling van het agendapunt Ingekomen stukken mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit.
 5. Ieder personeelslid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan twee maal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.
 6. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt.
 7. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier ander aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
 8. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. Deze motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien deze door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
 9. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur gevraagd wordt iets te doen af na te laten, het nemen van besluiten daaronder begrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zou spoedig mogelijk bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden
 10. De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.
 11. Alle besluiten geschieden bij meerderheid van stemmen.
 12. In alle gevallen waarin de statuten of het reglement niet voorzien beslist het bestuur.
 13. Ieder lid kan tegen besluiten in beroep gaan tijdens de algemene ledenvergadering.
 14. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit tenminste drie leden, hiervan kiest de algemene vergadering twee leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 15. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.
 16. De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen.
 17. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredende penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt.
 18. De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.
   

12 schade

 1. Ieder lid is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem eigendommen van de vereniging of derden toegebrachte schade, bij nalatigheid of grove schuld. Het bestuur is niet aansprakelijk of verantwoordelijk aan vermissing en of beschadiging van ander mans eigendommen of letsel.
 2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk dat men een eigen reisverzekering en annuleringsverzekering heeft als men deelneemt aan een dagreis en/of weekend reis.
   

13 Introducé

 1. Een lid is toegestaan bij sommige activiteiten een of meerdere personen uit te nodigen.
 2. Een introducé heeft geen rechten als lid van de vereniging.

Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Cookies toestaanMeer informatie over de cookiewetgeving